Regulamin Usługi Newsletter DECORITY

 

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE


1. Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia Usługi Newsletter za pośrednictwem imiennych wiadomości wysyłanych drogą elektroniczną (e-mail) przez Operatora Usługi, jak również warunki korzystania z tej usługi przez Klienta.

2. Operatorem Usługi jest DECORITY PIOTR SŁOWIK ul. Na Grapie 13, Gilowice 34-322, NIP: 553-164-94-63, REGON: 382199244 (dalej zwany „DECORITY”).

3. Klientem jest osoba, z którą Operator Usługi zawarł Umowę korzystania z Usługi Newsletter.

4. Usługa Newsletter jest świadczona poprzez rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poprzez pocztę elektroniczną.

 

§ 2. USŁUGA NEWSLETTER

 

1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Operatora Usługi na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail), imiennych wiadomości zawierających informacje o nowościach, promocjach, wyprzedażach i innych ofertach specjalnych oraz o konkursach, najnowszych trendach i inspiracjach w aranżacji wnętrz, a także o aktualnych wydarzeniach dotyczących DECORITY.

2. Klient, w celu zawarcia Umowy o świadczenie usługi Newsletter z Operatorem Usługi, podaje swoje imię oraz udostępnia adres poczty elektronicznej (e-mail), podając te dane w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa powyżej w ust. 1.

3. Usługa Newsletter świadczona jest wyłącznie tym Klientom, którzy ją zamówili.


§ 3. RABAT


1. Usługa Newsletter jest bezpłatna i dobrowolna, co oznacza, że każdy Klient może w dowolnym momencie z niej zrezygnować, w sposób określony w § 4 ust. 2.

2. Korzystać z Usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie internetowej w domenie www.decority.pl w części dotyczącej newsletter zamówi Usługę Newsletter podając swój adres e-mail oraz imię, a następnie kliknie przycisk „Zapisz się”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanych danych Klienta do Operatora Usługi oraz uruchomienie świadczenia Usługi Newsletter.

3. Zapisując się do Usługi Newsletter Klient otrzymuje unikalny kod rabatowy uprawniający do otrzymania Rabatu w wysokości 5 % na pierwsze zakupy w sklepie internetowym DECORITY dostępnym pod adresem www.decority.pl.

4. Kod rabatowy, o którym mowa powyżej w ust. 3, podlega jednorazowej oraz niepodzielnej realizacji.

5. Klient, który zapisał się do Usługi Newsletter, w celu skorzystania z przysługującego mu Rabatu powinien wprowadzić otrzymany kod rabatowy podczas składania zamówienia.

6. Rabat udzielany jest wyłącznie w sklepie internetowym DECORITY, dostępny pod adresem www.decority.pl.

7. Rabat udzielany jest na wszystkie produkty dostępne w Sklepie Internetowym DECORITY, z wyjątkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.

8. Rabat nie uprawnia do obniżenia ceny nabycia produktów, których cena została już obniżona w ramach promocji, wyprzedaży lub wykorzystania innego rabatu lub kodu rabatowego.

9. Rabat nie obejmuje Limitowanej Kolekcji, Hitów Cenowych, Kolekcji TERRA oraz Kolekcji DESIGN 91.

10. Rabat nie obejmuje usługi skracania dostępnej w Sklepie Internetowym DECORITY pod adresem www.decority.pl.

11. Otrzymany kod rabatowy jest ważny przez okres 14 dni od momentu otrzymania przez Użytkownika wiadomości zawierającej ten kod rabatowy.

12. Kod rabatowy nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

13. Klient korzystający z Usługi Newsletter zobowiązany jest od powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych cudzych bez zgody osób uprawnionych.

14. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach Usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Operatora Usługi stanowić może naruszenie prawa.


§ 4. CZAS TRWANIA USŁUGI NEWSLETTER


1. Umowa o korzystanie z Usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę o korzystanie z Usługi Newsletter poprzez kliknięcie w link, który jest podany w wiadomości e-mail wysłanej z newsletterem. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

3. Operator Usługi może zawiesić bądź zakończyć świadczenie Usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Klientów o tym fakcie na podane przez nich adresy e-mail.

4. Operator Usługi ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Klienta.


§ 5. DANE OSOBOWE


1. Operator Usługi jest Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi Newsletter.

2. Operator Usługi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „RODO”), niniejszym informuje Klientów, że kontakt z Administratorem może nastąpić:

  1. listownie na adres: DECORITY PIOTR SŁOWIK, ul. Na Grapie 13, 34-322 Gilowice,
  2. drogą elektroniczną na adres e-mail: decority@decority.pl.

3. Udzielając zgodę na Usługę Newsletter, DECORITY prześle do Ciebie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Ciebie adres e-mail zawierające informacje handlowe DECORITY. Wówczas DECORITY przetwarzać będzie Twoje dane osobowe w celu komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych w tym profilowania, w celu dostosowania przesyłanych treści marketingowych. Oznacza to, że na podstawie Twoich danych osobowych oraz informacji dotyczących towarów, które nabyłeś, DECORITY może przeprowadzać analizę dotyczącą Twoich preferencji i zainteresowań, które to mogą posłużyć dostosowaniu do Twoich oczekiwań przekazu marketingowego od DECORITY.

4. DECORITY przetwarza Twoje dane osobowe w celu komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych, w tym profilowania, w celu dostosowania przesyłanych treści marketingowych. Oznacza to, że na podstawie Twoich danych osobowych oraz informacji dotyczących towarów, które nabyłeś, DECORITY może przeprowadzać analizę dotyczącą Twoich preferencji i zainteresowań, które to mogą posłużyć dostosowaniu do Twoich oczekiwań przekazu marketingowego od DECORITY. Podstawą prawną przetwarzania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy czym potrzebujemy od Ciebie dodatkowej zgody na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji (adres e-mail) w celu prowadzenia przez zaznaczony kanał działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Twoje dane osobowe DECORITY może ujawnić w niezbędnym zakresie podmiotom czy osobom wspierającym jej działalność, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej oraz innym podmiotom czy osobom realizującym działania marketingowe (dostawcy narzędzi marketingowych czy do wysyłania wiadomości), a także podmiotom lub organom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. W przypadku korzystania z Usługi Newsletter Twoje dane będą przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie zgody bądź wniesienia przez Ciebie sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych.

7. W przypadku korzystania z Usługi Newsletter przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z wyrażaną przez Ciebie zgodą na otrzymywanie Newslettera i poza powyższymi uprawnieniami masz również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co skutkuje zaprzestaniem jego wysyłania. Wycofanie zgody następuje poprzez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach Usługi Newsletter. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed jej wycofaniem.

8. W związku z przetwarzaniem przez DECORITY danych osobowych przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania (poprawiania), prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku uznania przez Ciebie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Podanie danych jest dobrowolne, ale bez podania Twoich danych, DECORITY nie będzie mógł wysyłać do Ciebie wiadomości marketingowych, a Ty nie będziesz mógł korzystać z Usługi Newsletter.

10. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich oraz do organizacji międzynarodowych. Nie będziesz podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. 


§ 6. REKLAMACJE


1. Reklamacje dotyczące Usługi Newsletter mogą być zgłaszane w każdy dopuszczalny przez prawo sposób, a w szczególności w formie pisemnej na adres e-mail: reklamacja@decority.pl lub bezpośrednio na adres Operatora Usługi.

2. Zalecane jest, aby podać w reklamacji: imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz opis przyczyny reklamacji, tj. na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.

3. Operator Usługi rozpatrzy reklamację i poinformuje Klienta o rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Informacja o wyniku rozpatrzenia reklamacji zostanie wysłana listem poleconym na wskazany w reklamacji przez Klienta adres do korespondencji lub – w razie wskazania przez Klienta adresu mailowego – na podany adres mailowy. 


§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 października 2022 r. i jest dostępny w następujących miejscach:

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, DECORITY udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na stronie internetowej sklepu internetowego DECORITY, dostępnego pod adresem www.decority.pl oraz powiadomi Klienta o zmianie Regulaminu w formie wiadomości e-mail. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, uprawniony jest do rezygnacji z usługi Newsletter’a na zasadach opisanych w § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu, a zmienione postanowienia Regulaminu nie będą znajdować do niego zastosowania.

Newsletter

Zapisz się do newslettera! Bądź na bieżąco, otrzymuj najlepsze oferty!